VIRTUALIZACE A KONSOLIDACE

Při stále rostoucím využívání IT se organizace potýkají s nárůstem počtu serverů potřebných pro zajištění provozu přibývajících aplikací a služeb. Obvykle jsou tyto aplikace a služby provozovány na vyhrazených serverech. Většina stávajících operačních systémů a aplikací neumí využít výpočetní výkon serverů optimálně, některé servery jsou tak přetěžovány zatímco některé nejsou využity vůbec. Při výpadku fyzického serveru často dochází k nedostupnosti celé aplikace, opětovné zprovoznění je zdlouhavé a dochází ke ztrátám. Serverové úlohy využívají pouze 10-30% kapacity fyzického serveru, a plýtvají tedy hardwarem, prostorem i elektřinou. Stejně tak neefektivně jsou využity investice do nich vložené. Každý další dedikovaný server navíc znamená zvýšené náklady na napájení, klimatizaci, pronájem prostor, údržbu systému, servisní podporu.

Virtualizace serverů

Vzhledem k tomu, že dnes výkon hardware většinou několikanásobně převyšuje potřeby software, řešením jak stávající hardware efektivně využít je virtualizace serverů – virtuální architektura. Pomocí virtualizace je možné vytvořit více virtuálních serverů na jednom fyzickém severu. Efektivním využitím výpočetního výkonu serverů a sdílením jejich prostředků lze snížit počet fyzických serverů. Virtualizace usnadňuje a zrychluje zprovoznění nových serverů a upgrade hardware nezávisle na platformě. Navíc je možno pomocí virtualizace zabezpečit většině takto provozovaných aplikací vyšší bezpečnost a dostupnost, než je tomu na fyzickém hardware. To vše bez nutnosti dalších investic do zařízení.

Virtualizace vám přinese tyto výhody
 • zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozovaných serverů a aplikací
 • rozdělování výkonu dle aktuální potřeby aplikačních serverů
 • snížení nákladů na pořizování nových fyzických serverů
 • úspory ve spotřebě el. energie, místa na umístění, UPS atd.
 • snížení nákladů na správu serverové infrastruktury
 • snížení doby zavádění nových aplikací a systémů
 • snížení nákladů za údržbu hardware
 • provozování různých operačních systémů v rámci jednoho stroje

Konsolidace serverové infrastruktury

Konsolidací dosáhnete několika důležitých věcí, které Vám pomohou snižovat náklady a zvyšovat efektivitu. Konsolidací více serverových funkcí (rozdělených do několika jednotek) do jediného serveru dosáhnete centrálního fyzického umístění, což usnadňuje údržbu a redukuje nároky pracovní síly. Díky tomu klesají náklady vlastnictví, k čemuž přispívají ještě nižší náklady na hardware a software (jsou nutné pouze pro 1 jednotku) a také nižší provozní náklady, jako je energie a pronájem prostor.

V rámci procesu konsolidace řešíme tyto úlohy
 • optimalizace výkonu serverů virtualizací (VMware)
 • optimalizace místa využitím blade serverů (IBM, Dell, HP)
 • optimalizace chlazení serverů
 • plán zálohování a návrh UPS (APC)
 • implementace správy systému pro různé provozní režimy, od podpůrných služeb až po outsourcing
Výhody konsolidované infrastruktury
 • zvýšení využití výpočetních zdrojů
 • snížení celkového počtu fyzických serverů
 • snížení celkových nákladů na vlastnictví serverové infrastruktury (TCO)
 • úspory ve spotřebě el. energie, místa na umístění, UPS, klimatizace atd.
 • zvýšení bezpečnosti a dostupnosti provozovaných serverů a aplikací

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů je nový přístup, díky které můžete snížit náklady na správu počítačů ve vaší organizaci. Operační systémy, aplikace a data jsou poskytovány centrálně a uživatelé k nim vzdáleně přistupují. Řešení zvyšuje flexibilitu nasazování desktopů, posiluje bezpečnost dat, snižuje provozní i investiční náklady.

Výhody řešení
 • zvýšení bezpečnosti a dostupnosti uživatelských dat
 • centrální správa klientských OS, dat a aplikací
 • snížení provozních i investičních nákladů
 • rychlé nasazení nových desktopů
Řešení virtualizace desktopů vám dodá potřebnou flexibilitu a zvýší kontrolu nad desktopy, aplikacemi i daty.

ICT

Ict

Podpora

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.