INTERNET

Pro korporátní zákazníky a organizace nabízíme připojení k síti Internet.
Řešení na míru ve volném i licencovaném pásmu.
Propojení geograficky vzdálených lokalit do VPN sítí.
Individuální nabídka s možností sjednání vyšších úrovní SLA.

Nabídka připojení k síti Internet pro domácnosti a malé organizace

Nabízíme připojení k síti Internet pro širokou veřejnost prostřednictvím bezdrátové Wi-Fi sítě TransNET.
Se službou TransNET budete připojeni k síti Internet 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Spolehlivost a kvalita připojení, nízká latence, podpora VoIP, videokonferencí a IPTV.
Bez omezení objemu přenesených dat.

Připojení poskytujeme v lokalitách*

  • České Budějovice
  • Český Krumlov

Internetové tarify pro domácnosti a malé organizace

Tarif Maxx
Rychlost připojení až Měsíční platba
  • Trvalé připojení k síti Internet v pevném místě bez časových omezení a neomezená data
  • Objem přenesených dat není zpoplatňován
  • Datová trasa je zakončena rozhraním ethernet s jednou statickou neveřejnou IP adresou, zahrnuta v ceně připojení
  • Za příplatek je možné přiradit další IP adresy
  • Tok dat může být řízen, např. při přetížení sítě
10 Mbit/s
download / upload
350 Kč

Ceník instalačních sad a servisních prací pro Tarif Maxx

Pronájem připojovací sady Zapůjčení připojovací sady zdarma po dobu trvání smlouvy **
Instalační poplatek za zřízení služby 1210 Kč
Poplatek za veřejnou IP adresu 120 Kč měsíčně
Servisní zásah na vyžádání v místě zákazníka 600 Kč / hod
Instalační materiál: UTP kabel - lišta - výložník 12 Kč / m; 12 Kč / m; 360 Kč
Doprava 15 Kč / km

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.
* Dostupnost služby TransNET je závislá na pokrytí signálem společností TranSoft a.s.
** Zařízení zůstává v majetku poskytovatele TranSoft a.s. Smlouva pro Tarif Maxx je uzavírána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů.

Ceník je platný od 1.1.2021 do vydaní nového ceníku.

Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě je stanovena na základě Všeobecného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9 vydaného Českým telekomunikačním úřadem. Rychlost je vyjádřena v Mbit/s: download (stahování k uživateli) / upload (vkládaní/odesílaní od uživatele) pro přenos ethernetových rámců (L2) na vnitřní síti TransNET. Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti je rovna maximální rychlosti.

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti.

Poskytovatel TranSoft a.s. si vyhrazuje právo modifikovat funkčnost sítě.

Zásady svobody výběru služby přístupu k síti Internet a její kvality
Poskytovatel koncovým uživatelům zaručuje:
možnost přijímat a vysílat informace/data podle výběru zákazníka,
možnost používat služby a aplikace podle výběru zákazníka,
možnost volby vlastního hardware a programového vybavení, pokud nepoškozuje síť,
poskytování smluvně sjednané kvality služby za dodržení smluvně ujednaných podmínek,
poskytování transparentních informací o poskytovaných službách ze strany poskytovatele,

Poskytovatel TranSoft a.s. nakládá při poskytování služeb přístupu k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či poskytované aplikace nebo služby nebo na použité koncové zařízení.

Opodstatněné použití řízení provozu
Poskytovatel TranSoft a.s. může v opodstatněných případech aplikovat v rámci poskytování služby přístupu k síti INTERNET řízení provozu. Jedná se o způsoby řízení provozu:
za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
pro předcházení mimořádným situacím,
za účelem zachování integrity a zabezpečení sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Specifikace rozhraní


TranSoft a.s. Vrbenská 2082, České Budějovice 5, 370 01 České Budějovice IČ: 15770281 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B., vložka 329; zápis dne 29.10.1991 zastoupená Ing. Janem Fürstem, místopředsedou představenstva Oprávnění pro komunikační činnosti dle osvědčení č. 1009 vydané Českým telekomunikačním úřadem.

Návrh smlouvy

Návrh smlouvy

Tisková řešení

Podpora

VAN operátor

Kontakt

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu stránek na adrese www.transoft.cz a www.transoft.eu (dále jen „stránky“), jejich používáním, právy a povinnostmi vlastníka TranSoft a.s. a návštěvníkům, které provozuje společnost TranSoft a.s., se sídlem Vrbenská 2082, 370 21 České Budějovice, IČ: 15770281 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 329.

Používání stránek je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami. Návštěvník stránek vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jejich používáním. Bez souhlasu společnosti TranSoft a.s. není dovoleno používat tyto stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany TranSoft a.s.

Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito podmínkami. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi stránek nárok na náhradu škody.

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

Obsah těchto webových stránek byl připraven výhradně za účelem poskytování informací o obchodní společnosti TranSoft a.s. a o službách a produktech, které nabízí. TranSoft a.s. neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo vyplývající) za přesnost či úplnost jakýchkoli informací na těchto stránkách nebo informací publikovaných třetími stranami, které na tyto stránky odkazují.

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem není společnost TranSoft a.s. v žádném případě odpovědná za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání nebo porušení práva, v důsledku nebo ve spojení s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek.

Poskytování služeb a zboží TranSoft a.s. podléhá podmínkám upraveným v jednotlivých smlouvách, které lze zaslat na požádání.

Tyto stránky jsou chráněny autorskými právy. Veškerý obsah podléhající duševnímu vlastnictví TranSoft a.s. (včetně ochranných známek, patentů a průmyslových vzorů) i obchodní značky zahrnuté v materiálech patří TranSoft a.s. Obsah stránek můžete ukládat na svém osobním počítači či tisknout kopie jen pro vlastní potřebu nebo nekomerční účely. Bez předchozího písemného souhlasu TranSoft a.s. nesmí dojít k žádné úpravě, změně nebo použití textu nebo grafických podkladů webových stránek.